சிறுவர்கள் இரவில் விழித்திருந்து படிப்பதினால் அவர்களின் உடலில் சக்தி குறைபாடும், நோய்களும் உண்டாகும். இரவில் உறங்கும்போது மட்டுமே நடக்கக்கூடிய, நோய்களை குணப்படுத்தும் வேலையும், கழிவுகளை வெளியேற்றும் வேலையும் இரவில் விழித்திருந்தால் நடக்காது. இதனால் பிற்காலத்தில் அவர்களுக்கு பல நோய்கள் உண்டாகலாம்.