இல்லை, இவை மூன்றுமே வெவ்வேறு குணாதிசியங்களையும் தன்மைகளையும் கொண்டவை. இவை மூன்றுக்கும் சிந்தனை ஆற்றலுடன் தொடர்பிருந்தாலும், இவற்றின் சிந்திக்கும் தன்மையும் ஆழமும் மாறுப்படும்.