உடலில் அசதி உருவானால் உடலின் சக்திகள் தீர்ந்துவிட்டன உடலுக்கு ஓய்வு தேவை என்று அர்த்தம்.