மனிதர்கள், விலங்குகள், தாவரங்கள் உட்பட மனிதர்களின் கைகளால் உருவாக்கப்படாமல், இந்த உலகில் இருக்கும் அனைத்துமே இயற்கைதான்.