கண்டிப்பாக புற்று நோய் கட்டிகளை வெட்டக்கூடாது. புற்று நோய் மட்டுமின்றி உடலில் தோன்றும் எந்த கட்டியையும் வெட்டக்கூடாது. மீறி வெட்டினால், அந்த கட்டிகளில் இருக்கும் கொடிய விஷங்கள், இரத்தத்திலும் உடலிலும் பரவிவிடும். உயிருக்கே ஆபத்தாக முடியும்.