சீன மருத்துவத்தில் பஞ்சபூதங்கள் என்பவை நெருப்பு, நிலம், உலோகம், நீர், மரம்.