கண்டிப்பாக, நாம் குறிப்போடும், நோக்கத்துடனும் பார்ப்பவை மற்றுமின்றி, கவனமில்லாமல் பார்ப்பவற்றையும் மனமானது பதிவுசெய்யும்.