பஞ்சபூதங்கள் என்பவை நெருப்பு, நிலம், கற்று, நீர், ஆகாயம்.