தேவையில்லை. பயிற்சிக்காக அன்றி மற்ற எதற்காகவும் ஆசிரமங்களுக்கு செல்ல தேவையில்லை.