இல்லை. பசி உண்டான உடன் சாப்பிடாவிட்டால் உடலுக்கு எந்த தீங்கும் நிகழாது. மாறாக பசியில்லாமல் சாப்பிடுவதே தீங்காகும்.