தலைவலியின் நோக்கம் என்ன?

தலைவலி உண்டாவதின் நோக்கம், தலைவலி உண்டானவரை ஒரு இடத்தில் அமைதியாக ஓய்வெடுக்க வைப்பது.
To Top