திட்டமிடலும், முயற்சியும், உழைப்பும், சேர்ந்தால் மட்டுமே பிரார்த்தனைகள் பலிக்கும். வெறும் பிரார்த்தனைகள் மட்டுமே செய்வதனால் நடந்துவிடும் என்று நம்புவது, படிக்காமல் பரிட்சையில் தேர்ச்சி பெற்றுவிடலாம் என்று நம்புவதை போன்றது.