பேய்களை பார்த்ததாக சொல்பவர்களின் 95% மக்கள் உண்மையில் பார்த்தது என்னவென்றால்; அவர்களுடைய மனமானது உருவாக்கிய ஒரு கற்பனை கதாபாத்திரத்தை மட்டுமே. உண்மையில் பேய்களை ஆவிகளை மனிதர்கள் பார்ப்பது என்பது மிக மிக அரிதான நிகழ்வாகும்.