மனிதர்கள் இந்த மனித பிறவி எடுத்ததின் நோக்கமே வாழ்க்கை பாடத்தை படிக்கத்தான். இன்பமோ துன்பமோ எது ஒன்று தொடர்ச்சியாக இருந்தாலும் வாழ்க்கை கசந்துவிடும். அதனால்தான் வாழ்க்கையில் இம்பங்களும் துன்பங்களும் மாறி மாறி வருகின்றன.