மனித வாழ்க்கை, உலக வாழ்க்கை, உறவுகள், அன்பு, போன்றவற்றை அனுபவம் பெறவே மனித பிறப்பை எடுத்திருக்கிறோம்.