கிருமிகள் எந்த நோயையும் உண்டாக்காது. கிருமிகளினால் மனிதர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது. கிருமிகளை காட்டி மக்களை மிரட்டுவது ஒரு வியாபார தந்திரம் மட்டுமே.