நோய்கள் வேறு மரணம் வேறு, இவை இரண்டுக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது. மரணம் அடைவதற்கு முன்பாக சிலருக்கு நோய்கள் உண்டாகலாம்.