புதியவை
latest

தமிழகத்தில் தண்ணீர் பஞ்சம் உண்டானது ஏன்?

தற்போது ஏற்பட்டிருக்கும் தண்ணீர் பஞ்சத்திற்கு, வறட்சிக்கும் அடிப்படை காரணமாக இருக்கக் கூடிய விஷயங்கள்.

1. குளங்களை முடியாது
2. ஆற்றில் மண் அள்ளுவது
3. நிலத்தடி நீரை உறிஞ்சுவது
4. காடுகளை அழிப்பது
5. மலை பகுதிகளை அழிப்பது

« PREV
NEXT »

No comments