பசி என்பது உடலின் சேமிப்பு சக்திகள் தீர்ந்துவிட்டன, அதனால் புதிய சக்திகளை உற்பத்தி செய்ய உடலுக்கு உணவு தேவை என்ற உடலின் அறிவிப்பு.