இந்த வாழ்க்கையை புரிந்துகொண்டு வாழ்பவர்களுக்கும் பற்றில்லாமல் வாழ்பவர்களுக்கும் மறுபிறவி அமையாது.