உண்டு. ஆன்மாக்கள் அழிவதில்லை அவை மீண்டும், மீண்டும் பிறக்கின்றன.