அறியாமை எனும் இருட்டில் இருக்கும் மனிதர்களை, ஞானம் எனும் வெளிச்சத்தை நோக்கி அழைத்துச்செல்பவர் தான் குரு.