உயிர்கள் அனுபவிக்க வேண்டிய இன்ப துன்பங்களை கணக்கில் கொண்டும் அவர்கள் பூச்சிகள் முதல் மனிதர்கள் வரையில் எந்தப் பிறவியை எடுக்க வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கப்படுகிறது.