ஆண்களும் பெண்களும் பருவம் அடையும் வேளைகளில் உடலுக்கு அதிகமான சக்திகள் தேவைப்படும். பிரபஞ்ச சக்திகளை உடலுக்குள் கிரகிக்க முகத்தில் பருக்கள் தோன்றுகின்றன.