புதியவை
latest

விதி என்பது என்ன?

விதி என்றால் சட்டம் என்று அர்த்தம். ஒரு மனிதர் இந்த உலகில் எவற்றை அடைய முடியும், எவற்றை அடைய முடியாது. எவற்றை அனுபவிக்க முடியும், எவற்றை அனுபவிக்க முடியாது. எவ்வாறு வாழவேண்டும் என்பதற்கான இயற்கையின் சட்டங்கள்.
« PREV
NEXT »

No comments