மனித உடலை தாண்டிய அறிவும், தேடுதலும்தான் ஆன்மீகம் .