கடவுளின் பெயராலும், மதங்களின் பெயராலும், மனிதர்கள் விரதம் இருந்தாலும் கூட. விரதம் இருப்பதின் முக்கிய நோக்கம் வயிற்றையும் குடலையும் சுத்தம் செய்வதும், மனதை கட்டுப்படுத்துவதுமாகும்.