கண்களில் உருவாகும் கட்டிகள் பெரும்பாலும் உடலில் உஷ்ணம் அதிகரித்துவிட்டதை அல்லது கழிவுகள் சேர்ந்துவிட்டதை சுட்டுகிறது.