மன வேதனைகள் உருவாவதற்கு காரணங்களாக இருப்பவை ஏமாற்றங்கள், அவநம்பிக்கைகள், நம்பிக்கை துரோகங்கள், உறவுகளின் பிரிவுகள், மரணங்கள், மற்றும் இழப்புகள்.