வாழ்க்கையில் வழங்கப் பட்டவற்றையும் நடப்பனவற்றையும் உள்ளது உள்ளபடி ஏற்றுக்கொண்டால் மனநிம்மதி கிடைக்கும்.