சாப்பிடக் கூடாத உணவு வகைகள் என்பது ஒவ்வொரு தனி நபருக்கும் மாறுபடும். அவர் அவர் உடலால் எளிதில் ஜீரணிக்க முடியாத அத்தனை உணவுகளும், சாப்பிடக் கூடாதவைதான்.