திடக்கழிவுகள் - மலம், வாந்தி
நீர்க்கழிவுகள் - சிறுநீர், சளி, வயிற்று போக்கு, வாந்தி, கட்டி,புண்
வாயு கழிவுகள் - ஏப்பம், வாடை, குசு