மனித வாழ்க்கை என்பதே ஆன்மாக்களுக்கு அனுபவமாகவும், பயிற்சியாகவும், இருப்பதனால்; பிரச்சனைகளே இல்லாத வாழ்க்கை என்பது சாத்தியமில்லை.

வாழ்க்கையில் எதிர்ப்படும் பிரச்சனைகளை தைரியமாகவும் நம்பிக்கையுடனும் எதிர்கொள்ள வேண்டும். அவற்றின் மூலங்களையும், விளைவுகளையும் சிந்தித்து ஆராய வேண்டும். எல்லா பிரச்சனைகளும் நமக்கு பாடமாக அமைவதால், கடுமையான பிரச்சனைகளை மனதுக்குள் சுமக்காமல் உள்ளபடி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

இவ்வாறு செய்வதனால் பிச்சனைகளுக்கு விரைவாக தீர்வு கிடைக்கும். மற்றும் எந்த பிரச்சனையாலும் நமக்கு மன வேதனையை உருவாக்க முடியாது.