பசியே இல்லாத நேரத்திலும் அதிகமாக சாப்பிடுவதால் அவர்களின் வயிற்றில் அதிகமான உணவுகள் தேங்கி புண்களை இன்னும் மோசமாக்குகின்றன.