மூட்டுவலிகளுக்கும் மூட்டுகளுக்கும் சம்பந்தமில்லை. மூட்டு வழிகள் உடலின் தசைகள் பலமிழந்துவிட்டதை காட்டுகிறது.