உண்மையான குரு என்பவர் தன்னை குரு என்று அடையாளப்படுத்திக்கொள்ள மாட்டார். உலக ஆசையில் மூழ்க மாட்டார். யாருக்கும் எதையும் வழிந்து கற்றுத்தர மாட்டார். செல்வம் சேர்ப்பதில் ஆர்வம் இருக்காது. பணத்துக்காக எதையும் செய்ய மாட்டார். சிஷ்யர்களை உருவாக்காமல், புதிய குருக்களை உருவாகவே ஆசைப்படுவார்.