கர்மாவின் காரணமாக உருவாகும் நோய்களை, குறிப்பிட்ட தண்டனை காலம் முடியும் வரையில் குணப்படுத்த முடியாது.