நிச்சயமாக முடியாது. அவர் அவர் செய்ததை, அவர் அவர் அனுபவித்தே ஆகவேண்டும்.