முன்னோர்கள் என்ற சொல் நமக்கு முன்பாக வாழ்ந்தவர்களை குறிக்கவில்லை. மாறாக தனது  சந்ததியினருக்கு ஒரு பாடமாக வாழ்ந்து காட்டியவர்களும். அவர்களின் வாழ்க்கை அனுபவங்களை நம்முடன் பகிர்ந்துக் கொண்டவர்களும் தான் முன்னோர்கள். முன்னோர்கள் என்றால் முன்னோடிகள் என்று அர்த்தம் கொள்ள வேண்டும்.