புதியவை
latest

ஆறாவது அறிவு எது?

உணர்ச்சி, சுவைத்தல், நுகர்தல், பார்த்தல், கேட்டல், எனும் ஐந்து அறிவுகளுக்கு அடுத்ததாக, மனம் என்பது மனிதனின் ஆறாவது அறிவாகும்.
« PREV
NEXT »

No comments