ஆரா (Aura) என்பது மனிதர்களின் உடல்களில் ஒன்று. இந்த உடல் ஒளியால் ஆனது. இது மனிதனின் தோள்களுக்கு மேல் அமைந்துள்ளது. இதை  சாதாரணமாக கண்களால் காண முடியாது.