புதியவை
latest

ஆரா (Aura) எங்கு அமைந்துள்ளது?

ஆரா எனும் ஒளியுடல் மனிதர்களின் தோலில் மேல் ஒரு ஆடையை போன்று அமைந்துள்ளது.
« PREV
NEXT »

No comments