வாழ்க்கையில் நாம் ஆசைப்படும் அனைத்தும் கிடைக்குமா?

நம் எண்ணத்தில் தோன்றும் ஆசைகளை மனம் உடனடியாக பூர்த்தி செய்வதில்லை. மாறாக நம் மனதில் தோன்றும் ஆசைகளின் நோக்கம் என்ன? அவற்றின் தேவை என்ன? என்பதை ஆராய்ந்து. அந்த தேவைகளையே மனம் பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கிறது.

To Top