ஆறாவது அறிவு என்பது என்ன?

உணர்தல், சுவைத்தல், நுகர்தல், பார்த்தல், கேட்டல், எனும் ஐந்து அறிவுகளுக்கு அடுத்ததாக, மனம் என்பது மனிதனின் ஆறாவது அறிவாகும். முதல் ஐந்து பொறிகள் அனுபவிக்கும் விசயங்களை ஆராய்வதும் முடிவுகளை எடுப்பதும் மனதின் வேலையாகும்.

To Top