உயர் வள்ளுவம் - 33 - புறங்கூறாமை-1 / சொல்லின் சக்தி (Puranguraamai-Part 1)


கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் வழங்கும், உயர் வள்ளுவம் திருக்குறள் வகுப்பின் காணொளி.
To Top