கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி

ஹோலிஸ்டிக் என்ற வார்த்தைக்கு முழுமை அல்லது முழுமையானது என்று அர்த்தம். ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி பயிற்சி, பாரம்பரிய ரெய்கி பயிற்சியில் இருந்து எளிமையாக்கப் பட்டது. மனித வாழ்க்கையில் அனைத்து தேவைகளையும் சூழ்நிலைகளையும் உள்ளடக்கியிருப்பதால் இதற்கு ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி என்று பெயரிட்டு இருக்கிறேன்.

 ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி மனித வாழ்கைக்கும், ஆரோக்கியத்துக்கும், அமைதிக்கும், மகிழ்ச்சிக்கும், முழுமையான வழிகாட்டியாகவும் உறுதுணையாகவும் இருக்கும். ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி ஆன்மா, சக்தி, உடல், மனம், புத்தி, அலைகள், அதிர்வுகள், ஆன்மா, ஆன்மீகம் என பலவற்றை உள்ளடக்கியதாக இருக்கும். மனித வாழ்க்கைக்கான முழுமையான விளக்கத்தை கொடுக்கும்.

ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கியின் வாழ்க்கை நெறிகள்
ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கிக்காக மிகவோ உசூய் அவர்கள் வகுத்த வாழ்க்கை நெறிகளை சற்று திருத்தம் செய்திருக்கிறேன். காரணம் ஜப்பானிய மொழியில் இருந்து ஆங்கிலத்திற்கு மொழிமாற்றம் செய்யும் பொழுது மிகவோ உசூய் அவர்கள் கூறிய கருத்துக்கள் சற்று மாற்றம் அடைந்து இருக்கலாம். ஜப்பான் மொழியில் இருந்து ஆங்கிலத்துக்கு மொழிமாற்றம் செய்யும் பொழுது தவறான அர்த்தங்களையும் கொடுக்கலாம். அதனால் இன்றைய காலகட்டத்திற்கு ஏற்றவாறு சற்று மாற்றம் செய்து இருக்கிறேன்.

ஆங்கிலத்தில் 
From today
Do not anger
Do not worry
Be filled with gratitude
Devote yourself to your duty
Be kind to all life

தமிழில்
இன்று முதல்
கோபப்படாதே
கவலைப்படாதே
நன்றி உணர்வோடு இரு
உன் கடமையை முழுமையாக செய்
எல்லா உயிர்களுக்கும் இரக்கம் காட்டு

« PREV
NEXT »

No comments