ரெய்கி என்பது என்ன?

ரெய்கி என்பது இந்தப் பிரபஞ்சம் முழுவதும் நீக்கமற நிறைந்திருக்கும் பிரபஞ்சத்தின் பேராற்றல். இந்த ஆற்றலை முறையாக பயன்படுத்தும் பொழுது இந்த உலகில் அனைத்தையும் அடையலாம்.
To Top