வாழ்க்கை
நம்மிடம் தந்திருப்பது
வெற்று காகிதங்களை
மட்டுமே

அவற்றில்
வரைவதும்
எழுதுவதும்
கிறுக்குவதும்
கசக்குவதும்
கிழிப்பதும்

முடிவு - நம்
கைகளில் தான்
உள்ளது