வாழ்க்கை
நம்மிடம் தந்திருப்பது
வெற்று காகிதங்களை
மட்டுமே

அவற்றில் வரைவதும்
எழுதுவதும் , கிறுக்குவதும்
கசக்குவதும் , கிழிப்பதும்

நம் விருப்பம்
முடிவு - நம்
கைகளில்தான்
உள்ளது