உயிர் கொத்தி பறவை
ஒவ்வொரு நொடியும் - என்
உயிர் குடிக்கும் அவள்

என்ன தாகமோ
என்று அடங்குமோ
என்னுயிர் குடித்து
அவள் வாழ்கிறாள்

பூமியின் உயிர் குடித்து
வளரும் மரம்
கனியை மனிதர்களுக்கு
கொடுப்பதைப் போன்று

என்னுயிர் குடித்து
வளரும் அவள் - அன்பை
அவனிடம் காட்டுகிறாள்